ON-IT Logo_300x203px

ON-IT-projektin tavoitteena on kehittää matkailualan korkeakouluopiskelijoiden etäharjoittelun suunnittelua, toteutusta ja seurantaa tuottamalla aiheeseen liittyvää ohjeistusta ja käytännön työkaluja. Työelämän digitaalisen muutoksen aiheuttamiin haasteisiin vastaamiseksi projektissa keskitytään tukemaan kaikkia etäharjoitteluun osallistuvia toimijoita tarjoamalla työkaluja ja ohjeita etäharjoittelun dokumentointiin, oppimateriaaleihin ja tarvittavien taitojen kehittämiseen liittyen. Kohderyhmiä ovat opiskelijat, korkeakoulujen hallintohenkilöstö, korkeakoulujen harjoitteluohjaajat sekä työpaikkojen työpaikkaohjaajat.

COVID-19 -pandemian aikana korkeakoulut koko EU:n alueella joutuivat nopealla aikataululla siirtymään perinteisestä, paikan päällä tapahtuvasta opetuksesta etäopetukseen. Laadukkaan etäopetuksen toteuttamiseksi on pitänyt tehdä investointeja verkko-oppimisympäristöihin, kouluttaa opettajia, suunnitella opintojaksojen toteutusta uudelleen sekä tarkistaa ohjeistuksia. 

Tästä huolimatta korkeakouluopiskelijoiden työssä tapahtuva oppiminen eli harjoittelu on silti pysynyt yhtenä kriittisimmistä kehityskohteista, vaikka se on olennainen osa opiskelijoiden matkaa kohti asiantuntijuutta.

COVID-19 -pandemian jälkeen suurin osa yrityksistä on jatkanut etä- ja hybridityökäytäntöjään, mutta monilla korkeakouluilla on ollut haasteita tarjota opiskelijoilleen ohjeistusta, ohjausta ja neuvontaa etäharjoitteluiden suorittamiseksi.

Etätyöskentelystä on tulossa arkipäivää myös COVID-19 -pandemian jälkeen. Etätyöskentely vaatii erilaisia työskentely-ympäristöjä, ohjeistuksia ja osaamista kuin paikan päällä työskenteleminen. 

Useimmilla korkeakouluilla ei ole ohjeita tai työkaluja etäharjoitteluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Samanaikaisesti monet yritykset ovat kiinnostuneita etäharjoittelijoista, mutta niiden ohjaaminen on haastavaa, sillä etätyöskentely vaatii hyviä itsensä johtamisen taitoja. 

Lisätäkseen opiskelijoidensa työelämävalmiuksia korkeakoulujen on opetuksessaan otettava huomioon työelämän digitaalisen muutoksen tuomat haasteet ja kehitettävä opiskelijoiden etätyöskentelyssä vaadittavaa osaamista. 

Opiskelijoiden tietoisuuden lisääminen tulevaisuuden työelämän vaatimuksista on yksi koulutusorganisaatioiden keskeinen tehtävä. Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan yhä enemmän ennakointi- ja itsensä johtamisen taitoja sekä sopeutumista muuttuviin työympäristöihin. 

ON-IT-projektin tavoitteena on kehittää ohjeita, menettelytapoja, työkaluja ja materiaaleja korkeakouluopiskelijoiden mielekkään etäharjoittelun suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin tueksi. 

Projektin alussa kartoitettiin kokemuksia EU-alueen korkeakouluista ja tarkasteltiin tällä hetkellä käytössä olevia ohjeistuksia laadukkaan etäharjoittelun toteuttamiseksi.  Hankekonsortio suunnittelee ja testaa etätyöskentelyyn perustuvia ​​oppimismalleja tarjotakseen:

 1. Neuvontaa etäharjoitteluihin liittyvistä hallinnollisista asioista erityisesti niille korkeakouluille, joissa harjoittelut tällä hetkellä suoritetaan pääosin ainoastaan työpaikalla.
 2. Asianmukaista oppimateriaalia kaikille harjoitteluprosessiin liittyville osapuolille – opiskelijoille, korkeakoulujen opettajille, harjoitteluohjaajille ja hallintohenkilöstölle sekä työpaikkaohjaajille.
 3. Etätyöskentelyssä tarvittavien taitojen kehittämistä opiskelijoiden työelämävalmiuksien lisäämiseksi digitaalisen muutoksen muovaamilla työmarkkinoilla.

ON-IT -projektissa kehitetään ohjeistusta onnistuneiden etäharjoittelukokemusten toteuttamiseksi:

 • Kartoittamalla korkeakoulujen olemassa olevia käytäntöjä etäharjoitteluiden toteuttamiseksi;
 • Ohjeasiakirja etäharjoittelun tehokkaaseen järjestämiseen;
 • Case-tutkimukset opiskelijoiden etäharjoittelusta ohjeiden testaamiseksi ja olennaisten oppimistarpeiden tunnistamiseksi;
 • Oppimateriaalit ja -mahdollisuudet (webinaarit, lyhyet kurssit) kaikille etäharjoitteluun osallistuville toimijoille.

Projektin lopputuloksena: 

 • Parannetaan korkeakoulujen työssäoppimisen tarjontaa;
 • Vahvistetaan korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia erityisesti etätyöskentelyyn liittyvien taitojen osalta;
 • Lisätään integraatiota korkeakoulujen tarjoamien tukipalvelujen kanssa;
 • Parannetaan mahdollisuuksia sisällyttää työelämälähtöisyys osaksi opetussuunnitelmia;
 • Edistetään ja yhdenmukaistetaan eurooppalaisten  ​​korkeakoulujen käytäntöjä.

Pilottivaiheessa ON-IT -ohjeita ja -työkaluja testataan matkailualan korkeakouluopiskelijoiden parissa. Hanke keskittyy matkailualaan, sillä ala edustaa merkittävää osaa hankekonsortion maiden kansallisesta BKT:sta, ja se on ollut yksi pandemian aikana eniten kärsineistä aloista.

Moniin matkailualan työpaikkoihin digitaalinen muutos on vaikuttanut voimakkaasti. Tämä näkyy esimerkiksi kohteiden hallinnassa, markkinoinnissa, suunnittelussa ja kustannuslaskennassa. 

Digitaalisen muutoksen ja todennäköisesti lähivuosina tapahtuvan, digitaalitekniikan avulla tehtävän alan uudelleen suunnittelun vuoksi on tärkeää varmistaa, että matkailualan opiskelijoille ja valmistuneille on tarjolla tulvaisuuden tarpeeseen vastaavia ​​työelämässä tapahtuvia oppimiskokemuksia.

ON-IT-projektin tavoitteena on kuitenkin tuottaa tuloksia, jotka voidaan helposti siirtää mille tahansa muulle alalle.